Kokiskashop.cz

Všeobecné soutěžní podmínky


1. Pořadatel soutěže

1.1    Pořadatelem soutěže je Kokiska s.r.o., se sídlem na adrese Stráň 3, 360 01 Sadov, IČO: 02509016 (dále jen „pořadatel“).

1.2    Soutěž může probíhat na jedné nebo více stránkách sociálních sítí pořadatele, na internetových stránkách nebo eshopech ve správě pořadatele a to jak místních, tak i zahraničních.

2. Doba trvání soutěže

2.1   Dobu trvání soutěže vždy stanovuje pořadatel.

3. Podmínky účasti

3.1   Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 18 let (dále jen „soutěžící“) s doručovací adresou na území, pro které je soutěž vyhlášena pořadatelem.

3.2   Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a dalších společností zajišťujících průběh soutěže a jim blízké osoby.

3.3   Podmínkou účasti v soutěži je splnění všech podmínek stanovených pořadatelem.

4. Cena pro výherce

4.1   Cenu pro výherce vybírá pořadatel. Výherce vybírá pořadatel vlastní metodikou.

4.2   Pořadatel si vyhrazuje právo jakoukoliv výhru uvedenou v zadání soutěže nahradit výhrou odbobného typu, nebo hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně pořadatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

4.3   Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

5. Osobní údaje

5.1   Soutěžící uděluje účastí v soutěži pořadateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži, pro marketingové a propagační účely a za účelem nabízení produktů a služeb, a to na dobu 5 let od prvního přihlášení. Souhlas uděluje soutěžící podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR"). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště a další údaje poskytnuté při komunikaci o převzetí výhry. Poskytnutí údajů je podmínkou udělení výhry. Správcem osobních údajů je pořadatel.

5.2   Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu 5 let zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výhry a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výhry v soutěži.

5.3   Účastí v soutěži uděluje soutěžící vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení, obce, v níž má bydliště, a dále souhlas s uveřejněním své fotografie ve sdělovacích prostředcích, na webových stránkách, facebookový stránkách, pokud užití souvisí s touto soutěží.

5.4   Soutěžící bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená v GDPR jako například žádat na správci vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo se zákonem nebo žádat o odstranění závadného stavu.

6. Závěrečná ustanovení

6.1   Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s Všeobecnými pravidly soutěže a všemi dalšími podmínkami stanovenými pořadatelem.

6.2   Pořadatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

6.3   Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy pořadatele.

6.4   Pořadatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího.

6.5   Soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.

Načítání